חופש הדיבור – תרפיה של הדיבור

בדיוק כפי שתרפיה עשויה לתקן מכשולים בדיבור פיזי, עשויה הגישה הרפואית הנכונה להתגבר על מכשלים רוחניים המקשים על הדיבור…

לאנשים רבים ישנם פגמים בדיבור שלהם.

יש פגמים שכמעט איננו שמים אליהם לב, ואילו אחרים בולטים מאוד לדאבוננו. אפילו משה רבינו, הצדיק הגדול ביותר, התקשה לדבר.

בדיוק כפי שתרפיה עשויה לתקן מכשולים בדיבור פיזי, עשויה הגישה הרפואית הנכונה להתגבר על מכשלים רוחניים המקשים על הדיבור, ומכשולים רוחניים כאלה קיימים, ללא ספק. להלן מספר הצעות מאת רבי נחמן כיצד להתגבר על המכשולים הרוחניים בדרך לחופש הדיבור!

בקשותיהם של בני אדם לא תמיד נענות מכיוון שהדברים שלהם לא מובעים בכישרון הדרוש, לכן המילים לא חודרות אל תוך ליבו של זה שאליו הן מופנות. התורה נקראת (משלי ה, יט) יעלת חן, כי דבריה מביאים לאלה העמלים בלימודה חן וקסם (עירובין נד, א). ההתמקדות בלימוד תורה מטפחת את השכל ומוסיפה חן ללשונו בין אם הן תפילות ותחינות המופנות לאל הבורא, או שהן פניות לידידים ולבני משפחה (ליקוטי מוהר”ן א, ג). מסיבה זו צריך אדם להתרגל להוציא בשפתיו את דברי התורה. לא די בקריאתם בשקט (שם נו, ג).

אולי גם זה יעניין אתכם:

ועוד איך אתה יכול

בשלבים או בקפיצה?

למה אמונה?

הולכות יד ביד

יום חדש אני חדש

לפעמים האדם מבקש להתפלל, אך מוצא שדעתו מבולבלת במחשבות זרות ואפלות. כדי ל’ראות’ החוצה מן החשיכה, עליו לומר את מילות התפילה בכוונה ובאמת מוחלטות. קיומו של הבורא הוא אמת, וזהו המאור הראשי לאורו ניתן לצעוד בשביל החשוך. ככל שמרבים לדבר אמת, כך מתקרבים אל האמת המוחלטת. לכן, אמירת אמת מביאה את האדם לתיקון הדיבור (שם א, ט).

הצדקה מתקנת את דיבור של האדם (ליקוטי מוהר”ן ב, ד).

הצדקה מרוממת את האדם לרמה האמיתית של בן אנוש. ההבדל החשוב ביותר בין האדם לבעלי החיים הוא – כושר הדיבור. אפילו לחיות ישנה ‘שפה’ הבנויה מהקולות שלהן, אבל חיתוכן של מילים, הגיית אותיות בצורה נכונה ומובנת – כל אלה ייחודיים לבני אדם. חז”ל מלמדים (ראש השנה ו, א): “אשר דברת בפיך” (דברים כג, כד) – זו צדקה”. בכך מתקנת הצדקה את הפה, ודרכו – את כוח הדיבור, שהוא המעיד על רמת האדם כבן אנוש (ליקוטי מוהר”ן רכה).

קיומו של הבורא הוא אמת, וזהו המאור הראשי לאורו ניתן לצעוד בשביל החשוך. ככל שמרבים לדבר אמת, כך מתקרבים אל האמת המוחלטת. לכן, אמירת אמת מביאה את האדם לתיקון הדיבור!

נתינת צדקה יוצרת אווירה שלווה. הגשת עזרה וקבלת עזרה מעודדות תחושות קרבה בין בני אדם. שלווה זו מגדילה את עוצמת הדיבור בכך שהיא מייעלת את תנועתם של גלי הקול ומאפשרת להם להגיע למרחקים גדולים יותר. בעזרת הצדקה מי שתיקן את הדיבור שלו יכול להגיע לחוג רחב יותר של אנשים ולעורר אותם לעבודת השם (שם יז, ה).

הצדקה מתקנת את הדיבור של האדםהצדקה מתקנת את הדיבור של האדם…

לשון הקודש

הלשון העברית נקראת בדרך כלל ‘לשון הקודש’, כשהמילה ‘לשון’ הוא דו משמעית – היא מתייחסת גם לאיבר הלשון, ורומזת במובן זה לכך שגם את הלשון יש לשמור בקדושה. כאשר רבי נחמן מדבר על לשון קודש, הוא מתייחס לניצול כושר הדיבור למטרות קדושות, למשל: לימוד תורה, תפילה, אמירת מילים טובות וחיוביות.

לעומת זאת, על האדם להימנע מזוהמת הלשון, מלשון הרע, מלעג וכדומה – שהם ההיפך של הקדושה ואינם משאירים לה מקום רב. אמנם, בני אדם צריכים להשתמש בלשון חולין במהלך חי היומיום, אך אפשר לעשות גם מעשה של חולין ולהשיג בו התקדמות רוחנית. גישה זו מטפחת את הדיבור ומרוממת אותו לרמה של קדושה (ראה ליקוטי מוהר”ן יט, ג-ה).

אפשר להשיג מדרגות טהרה עצומות על ידי פיתוח לשון קדושה, כפי שמלמד רבי נחמן:

גדול ערכה של ‘לשון הקודש’. זו הלשון בה השתמש יוצר-כל בבריאת העולם (רש”י, בראשית ב, כג). לכן, על כל אדם לשאוף להשיג את לשון הקודש. כפי מדרגת לשון הקודש שהאדם משיג, כך הוא יכול לעורר את הכוח המיוחד שבו השתמש הקב”ה לבריאת העולם (שם יט, ו-ח).

רבי נחמן לימד שגלותם של היהודים הנה בבואתו של דיבור פגום.

שבעים הנשמות המקוריות של עם ישראל (בראשית מו) מושרשות בשבעים הפנים של התורה. לעומתן, שבעים הלשונות הן המקור לשבעים אומות העולם, השרויות בשבעים מידות האופי הרעות. שבעים לשונות אלה רחוקות מאוד משבעים הפנים של התורה. נפילה לתוך מידה רעה המקבילה לאחת משבים הלשונות מקבילה ליציאה לגלות תחת עולה של אומה בעלת לשון זו (שם לו, א).

רבי נחמן מציע לנו פתרון לנפילה אל דיבור פגום:

בעברית עשוי השם ‘חוה’ רמוז לדיבור, כמו שכתוב (תהלים יט, ג): “ולילה ללילה יחוה דעת”, לכן חוה שנבראה על ידי הבורא באמצעות לשון הקודש מייצג דיבור טהור. מכיוון שחוה הייתה “אם כל חי” (בראשית ג, כ), אנו מבינים שדיבורו של האדם מלווה אותו לכל מקום לכל אורך חייו, כמו אם המלווה את בנה הקטן אפילו במקומות המלוכלכים ביותר. לכן, אם האדם ישאף להשיג את קדושת הדיבור, אפילו ירד לרמות הנמוכות ביותר, דיבורו הקדוש (כלומר, חוה) ילווה אותו ויזכיר לו את נוכחותו של בורא עולם (שם עח, ג).

(הדברים מבוססים על דברי המחבר בספרו אנטומיה של הנשמה)

לאמונה ולכוח התפילה שלנו יש כוח עצום עם השפעה אדירה על החיים שלנו, בואו להכיר את הכוח הזה מקרוב ולדעת איך להשתמש בו בכל מצב – בקישור הזה!